:: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ::
  • รูปกิจกรรม
กิจกรรม : {{showdatabaseindex12.AlbumName}}
รายละเอียดกิจกรรม : {{showdatabaseindex12.detailname_thai}}