:: กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ::
 • จัดการแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการแผนปฏิบัติราชการ > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการรายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการรายงานประจำปี > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการสารสนเทศมหาวิทยาลัย > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการข้อมูลพื้นฐาน > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการรายงาน FTES > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการคู่มือรหัสงบประมาณ > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการแผนปฏิบัติงานโครงการ > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการแผนปฏิบัติราชการกองนโยบายและแผน > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการงานติดตามและประเมินผล > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการงานงบประมาณ > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการงานวิจัยและสารสนเทศ > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • จัดการงานบริหารงานทั่วไป > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}
 • การจัดการความรู้ (KM) > {{showdatabase11.NAME_THAI_FILE}}